Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie

Dostępność cyfrowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
<div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href="https://pbphrubieszow.naszabiblioteka.com/" id="a11y-url">strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie</a>.</div>

<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2021-02</span>. Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">strona nie była aktualizowana</span>.</p>
<div id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
<ul>
<li>Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,</li> 
<li>Dla informacji brak właściwej relacji,</li> 
<li>Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku minimum 
3:1.</li> 
</ul>
</div>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2021-03-23</span>. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span id=”a11y-audytor”> Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. </span></p>
<h3> Skróty klawiaturowe</h3>
<p> Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. </p>
<h3 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h3>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba">Małgorzata Szymańska</span>, <span id="a11y-email">pbphrub@wp.pl</span>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon">84 69 72 689</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.</p>
<p id="a11y-procedura"> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.
</p>
<h3 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h3>
<p> Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, 3 – go Maja 11, 22 – 500 Hrubieszów </p>
<ol>
<li> Siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie usytuowana jest w bocznej (zachodniej) oficynie budynku Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Jest to barokowoklasycystyczny XVIII-wieczny dwór zwany du Château od nazwiska właściciela, położony na dziedzińcu, do którego prowadzi podwójna żelazna brama wjazdowo-wejściowa. Dwór wpisany do rejestru zabytków. </li>
<li> Główne wejście do biblioteki stanowią podwójne dwuskrzydłowe drzwi, z których do wchodzenia używane jest jedno skrzydło. Do pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę prowadzi jedno wejście. Przeszkodą są same dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do budynku, uniemożliwiające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Strefy kontroli w postaci ochrony.</li>
<li> Brak windy. Korytarz, z którego wchodzi się do wypożyczalni jest niewielki, wąski i nie przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Również samo wejście do pomieszczenia jest barierą dla tych osób – drzwi nie otwierają się w pełni. Z korytarza do części biurowej biblioteki prowadzą strome, kręte schody bez spocznika.</li>
<li>Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</li>
<li>Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking położony jest po drugiej stronie ulicy biegnącej równolegle do budynku siedziby biblioteki (na wprost bramy wjazdowowejściowej). Na parkingu zapewniono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wstępu z psem asystującym.</li>
<li>Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.</li>
<li>Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.</li>
</ol>
<h3 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h3>
<p>Brak aplikacji mobilnych.</p

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej