Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie

Dostępność cyfrowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

<div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w
Hrubieszowie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a 
href="https://pbphrubieszow.naszabiblioteka.com/" id="a11y-url">strony internetowej Powiatowej Biblioteki
Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie</a>.</div>
<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2021-03</span>. Data ostatniej 
istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">strona nie była aktualizowana</span>.</p>
<div id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 
lub wyłączeń wymienionych poniżej:
<ul>
<li>Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,</li> 
<li>Dla informacji brak właściwej relacji,</li> 
<li>Strona używa grafik aby przedstawić tekst,</li>
<li>Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku minimum 
3:1,</li>
<li>Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.</li>
</ul>
</div>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2021-03-23</span>.</p>
<p>Data ostatniego przeglądu deklaracji: <span id="a11y-data-przeglad">2023-02-20</span>.</p>
<p>Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span 
id="a11y-audytor"> Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego</span>.</p>
<h2> Skróty klawiaturowe</h2>
<p> Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. </p>
<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest 
<span id="a11y-osoba">Małgorzata Szymańska</span>, <span id="a11y-email">pbphrub@wp.pl</span>. 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon">84 6972689</span>. Tą 
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia 
dostępności.</p>
<p id="a11y-procedura"> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za 
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, 
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, 
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca 
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić 
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie 
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania 
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli 
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny 
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia 
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w 
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do 
Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.
</p>
<h2 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p>Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, 3-go Maja 11, 22-500 
Hrubieszów</p>
<ol>
<li> Siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie usytuowana jest w bocznej 
(zachodniej) oficynie budynku Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Jest to barokowoklasycystyczny XVIII-wieczny dwór zwany du Château od nazwiska właściciela, położony na dziedzińcu, do którego 
prowadzi podwójna żelazna brama wjazdowo-wejściowa. Dwór wpisany do rejestru zabytków. Główne wejście 
do biblioteki stanowią podwójne dwuskrzydłowe drzwi, z których do wchodzenia używane jest jedno skrzydło. 
</li>
<li> Do pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę prowadzi jedno wejście. Przeszkodą są same dwuskrzydłowe 
drzwi wejściowe do budynku, uniemożliwiające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Główne drzwi do 
siedziby biblioteki zabezpieczone są dwuskrzydłową żelazną kratą. Krata zabezpiecza również drzwi do 
pomieszczenia biurowego.</li>
<li>Brak windy. Korytarz, z którego wchodzi się do wypożyczalni jest niewielki, wąski i nie przystosowany dla osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim. Również samo wejście do pomieszczenia jest barierą dla tych osób –
drzwi nie otwierają się w pełni. Z korytarza do części biurowej biblioteki prowadzą strome, kręte schody bez 
spocznika.</li>
<li>Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</li>
<li>Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking położony jest po 
drugiej stronie ulicy biegnącej równolegle do budynku siedziby biblioteki (na wprost bramy wjazdowowejściowej). Na parkingu zapewniono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wstępu z psem asystującym.</li>
<li>Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.</li>
<li>Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.</li>
</ol>
<h2 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h2>
<p>Brak aplikacji mobilnych.</p>

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej